प्रसिद्ध अग्रज नेपाली चित्रकार

: ज्ञानेन्द्र बिवश
: नेपाली