मूर्तिकला विभागको प्रदेश नं. १ भ्रमणको केही झलकहरु ।